2020. november 20., péntek

József Attila

 József Attila


JÓZSEF ATTILA

Talán eltűnök hirtelen…Talán eltűnök hirtelen,

akár az állami tulajdon.

Nem maradt abból semmi sem,

amiről számot kéne adnom.


Már millióim of shoron

keresztül kimentek előre.

Látom, most én vagyok soron:

vár Tahiti sok pőre nője.


Korán megszoktam a lopást,

s szabadnak vettem és öröknek.

Persze lenéztem a libást,

kit elkapnak és kiröhögnek.


Dacból se fogtam föl soha

tilalmát a törvény szavának.

Tisztesség? Csak az ostoba

csinál ebből gondot magának.


Gazdagságom, e vad vagyont

én bőséggel kiérdemeltem.

És csodálkozva hallgatom,

hogy egy ország sír tönkre menten.

2020. november 10., kedd

Parti Nagy Lajos

 PARTI NAGY LAJOS

Legújabb (m)agyar meskete


  Eccer vót, hó nem vót, mán jóformán csak globálissan főmelegedett hajléktalanok vótak Márija országának alújáróiba alkotmánybírva, de annyijan, hogy arrú kódultak. A nemzeti tisztabúza éccakáján esett, hogy az eső es esett, meg az es, hogy Parti Tubica Lajos, ez a karvaltőkébe ojtott liberálburzsoá médiagalamb meséni kezdett.

  De nem ám rendessen, ahogy ez ildomba meg szokásba vót, miolta I. Pajtaforr, az igazlátó lett a kerál, bele az őszintét a népnek a képibe. Hogy hadd tuggya meg, hogy ez az isten kalaptya óság sikerrül sikerre libbenik, bibir csókjával felélesztve még a hamvadó cigarettavéget es, de ollan mértékben, hogy a haldokló nyugat nem győzi türelemvel még a nézésit se, akkorákat brüsszeltve, hogy azerig ér a csóvája.

  Mer itten mán, ahogy újévre megmondva lett, begyün a vak Cinka, a jókedv meg a kacagány, oszt lössz akkora a bősség, különös tekintetvel a keráli mellbősségre meg derékbősségre, hogy annak még a gonosz ofsorok is a csudájára járnak, míg a NAV nem jár a csudájuk után. Mer megmonta már a tutit az a másik kerál, az a rákosi vipera, aki vót, amikó vót, noha igazábul nem es vót, mer nem löhetött, mer akkorság ippeg szünetőt a magyar történelem vagy negyven esztendejig, hogy aki nincs ellenünk, az gyanús!

  De ez annak az elfajzott, migráncssimogató fajtatársnak, ennek a Galambfalvi Parti Lajosnak smafu. Ez nem errül irkafirkál. De nem ám, a turulgyát nekilye!. Hanem jártattya a szóbeszéggyit mindenfélérül, hogy ki kikvel és mennyi évre titkosejtva lopik, meg toszik, hogy a kúrást meg elkúrást, mán bocsánat a szójér, a kupakolást ne is emliccsük. Beddzeg halgat, miolyta a balliberál migráncs vírusok begyüttek, oszt ki kórban, ki halóban osztogattya a nemzetiszínbe pompádzó billiárdokat, meg dákókat, a stadionyoknak beléje neki.

  Avvót aztán, hogy csak monta a hamisságait bele az életes irodalomba, ami kössztudomás szerént es csak senemélet meg senemegyéb, dacára, hogy hatvannégyvármegyeileg figyelmezve lett több ízbe, úgymint csokoládé, vanillia meg puccs. De hejába mégis, vót hát háborodás, akkoracska ippeg, hogy némellek mán a hatlövetű zsinóros-paszomántos kalasnyikovjukhoz kapkodtak, csak hogy jószándékval felvilágosíccsák nemzetileg, aki még illen setétben bujálkodó ellen forradalmár köszméte, a kétharmadát nekije!

  A nép az istenadta tengerárja meg óvasta vóna feszt, mán ha tudott vóna óvasni, még szerencse, hogy ez a Hoffmann meséin nevekedett generácijó mán óvasni se nagyon tudott, minek is az a munka világába visszavezetett járadékosnak adózva meg átfázva a nemzeti együttműködés hőseinek terin. Mer vót aza zegyetem, vagy egytetem, amit asztán etetemtek, vagy mifene, hogy ne oncsa mán itt a kárpátok karéjján a szmogját.

  Szerencse vót a nagy emútnyóc-tíz évnyi tatárkodásba az es, hogy mégse nem nagyon óvashatták, merhogy az úság nemzeti kulturális médiaalapilag főkőtözött a virtuális internetsztrádára parkolósávnak, na ott aztán óvashatta akárki, aki előbbség befizette magát a listára, hadd tudja a tudodki, hogy ki a soros, hogy ű az, aki olvasja. Mer hát illen ez a kultúra mindekilyé, csak nem jutsz hozzá nevű társas játék, ki tolval, ki cenzurával, kinevetve a végén, amíg meg nem hótt.


2020. október 12., hétfő

George Orwell

 


ÁLLATFARM


  Amikor a pajtaforradalom másnapján Izomagy átvette az Állatfarm vezetését, mindenki megnyugodott. Azok a félelmek, melyeket a Jones gazda visszatérését jósoló rémhírek keltettek, végképp elcsitultak, és még a húsvéti napsugár is melegebben sütött le a gazdaságra, mint egyébkor. Mindenki érezte, hogy egy korszak végképp lezárult, hogy többé nem ismétlődhet meg a múlt, és a létrejött állatokrácia a lehetséges világok legdemokratikusabbja lesz.

  – Nem mintha versenyre akarnánk kelni a világ bármely rendszerével – röffentette első parlamenti beszédében Izomagy. – Nem – folytatta –, ellenkezőleg, mi a saját utunkat akarjuk járni.

  Ennek a saját útnak a jegyében a Tisztelt Ház Jones gazda valamikori farmját már másnap Nemzeti Állatfarmra keresztelte át, és döntő szótöbbséggel nemzetietlennek nyilvánított minden olyan gondolatot, amely nem a pajtaforradalom és Izomagy sertéstárs dicséretének volt szentelve. Mindezt akkora lelkesedéssel, hogy a parlamenti büféből az összes pezsgő elfogyott.

  A politika szele mindent átjárt. Rövidesen új pártok, új civil szervezetek jöttek létre. A macska például, aki azelőtt szinte semmiben nem volt hajlandó részt venni, most megalapította a Lenyalt Mancsok Pártját, amelynek nevében azonnal kinyilvánította, hogy mint ellenzéki erő, természetesen nem támogatja a kormányt, de élesen elhatárolódik mindazoktól, akik a Nemzeti Állatfarm kormányát hazafiatlanul bírálni merészelik. E független és bátor kiállásáért rövidesen megkapta a Leghazafibb Állat kitüntető címet és a vele járó ékszernyakörvet, amelyet személyesen Izomagy nyújtott át neki az Állatokrácia világnapján. A nyakörvbe automata nyaksimogató volt beépítve, és ettől kezdve esténként a macskaalom felől gyakran hozta elégedett dorombolás hangjait a szél.

  Az elégedettségre persze a többieknek is volt oka bőven. Először is Izomagy a parlamentben bejelentette, hogy kiszélesítik az általános és egyenlő választójogot. Mégpedig oly módon, hogy innentől a Nemzeti Állatfarm minden lakója szabadon választhat, elmegy vagy nem megy el szavazni. Ehhez mindössze egy olyan, két tanúval hitelesített hatósági igazolványra lesz szüksége, amely egyértelműen bizonyítja, hogy már Izomagy születése előtt a pajtaforradalom rendíthetetlen híve volt. Eme feltételek fennforgása esetén általános és egyenlő joga keletkezik a nemzeti egység szellemében Izomagy sertéstársra szavazni.

  – Nem lehet kétséges – magyarázta Süvi, aki kis nemzeti szakállat növesztett, és Izomagy nemzeti szóvivőjévé lépett elő –, hogy a nemzeti egység kizár mindenféle kettős jelölést. Ahol két jelölt van, ott megoszlanak a szavazatok, és ezzel máris oda a nemzeti egység.

  Az állatoknak el kellett ismerniük, hogy Süvi érvelése támadhatatlan.

  A tökéletes egyenlőség elérését volt hivatott szolgálni az az új rendelkezés is, melynek értelmében a Nemzeti Állatfarm minden lakója jogosult volt a sertéstárs megszólításra. Igaz, ezt elég nehéz volt a gyakorlatban alkalmazni. Hiszen meglehetősen furcsán nézett ki, amikor a tyúkanyó születésnapjára küldött képeslapon ez volt olvasható: „sertéstársi üdvözlettel: csibéid”. De hát annyi mindenhez hozzá lehet szokni, ha muszáj. Ezt pedig muszáj volt.

  Mint ahogy nem lehetett kétség afelől sem, hogy valamit tenni kell a farm élelmiszerellátása érdekében. Az elmúlt időkben a termelésben eluralkodott az anarchia. Hol sok volt a tojás, hol meg tojáshiány mutatkozott, mert (például nagy melegben) a tyúkok tojtak tojni. Ugyanez volt jellemző a tejellátásra: kisebb tehéncsoportok tejvisszatartással igyekeztek befolyásolni a piacot, de csak azt érték el, hogy egyes disznók tejimporthoz folyamodtak, és némely szakértők (például a macska) véleménye szerint az import tej nemcsak olcsóbb, de ízre is kellemesebb volt. Izomagy kezdeményezésére létrehozták a Nemzeti Tikmonydát, amely nemcsak begyűjtötte a nemzet tojásait, de hetente tartozott beszámolni a farm vezetésének, hogy az egy időegységre jutó tojásmennyiség le van-e tojva. Hasonló céllal jött létre a Nemzeti Tejelde is, amely nemcsak az adókat szedte be, de farmosította a tejtermelést, és jelentős tejkivitelt bonyolított le. Igaz, az Állatfarmon továbbra is csak importtejet lehetett fogyasztani, de azt a jobb ellátás érdekében innentől hivatalosan felvizezték. Így alig különbözött a hazaitól.

  Az is gondot okozott, hogy a parlament folyamatos ülésezése miatt az állatok nem jutottak hozzá a mezei munkához. Így persze a kukoricaföldet fölverte a gyom, s a következő esztendőben már arra is kevés volt a termés, hogy a disznók jóllakjanak belőle. És bár teljes egyenlőség uralkodott, természetes volt, hogy a tyúkoknak, kacsáknak, libáknak (mint másodrendű egyenlőknek) végképp nem jutott. Szerencsére az éhínség rémét sikerült elűzni azzal, hogy a parlament kimondta, a törvény kihirdetésének napjától az éhkoppot jóllakásnak kell nevezni. Ennek eredményeképpen a korábbi, destruktív beszélgetéseket („Hogy vagy, hogy vagy?” „Éhezem, sertéstársam.”) felváltották az elégedettség himnuszai („Hogy vagy, hogy vagy?” „Jóllakottan, sertéstársam”). És ezt valóban öröm volt hallani. 

  De mégsem volt teljes az egység. Nyilvánvalóan bizonyos elégedetlenség fejeződött ki abban, hogy némely erők úgynevezett Jones-őrség szervezésébe kezdtek. Ez a társaság azt hangoztatta, hogy csak Jones visszatérése, a rendszeres korbácsolás és ostorozás, az ostoba állatok rendszeres megtizedelése képes megteremteni a farm felvirágzásához szükséges rendet. Azonnal katonai önképzésbe kezdtek. Ez némileg ellentmondott annak, amit lakói otthonukról gondoltak, de Süvi elmagyarázta nekik, hogy az állatokrácia lényege éppen az, hogy mindenki szabadon kifejtheti a véleményét. Jones-ra valóban nincs szükség, mondta Süvi, de Izomagy sertéstárs már elrendelte, hogy a Jones-őrséget holnaptól Jones Baráti Kör néven kell emlegetni, és ezzel már meg is van oldva a probléma.

  A Nemzeti állatfarm híre messzire eljutott. és szép lassan megindult a más vidékeken nyomorgó állatok menete, mert ők is szerettek volna részesülni a pajtaforradalom hozta előnyökből. Értetlenül és elégedetlenül fogadták, amikor tudomásukra hozták, hogy itt csak akkor maradhatnak, ha hajlandók azonnal éhen- vagy szomjanhalni. Mert – magyarázta Izomagy sertéstárs útmutatása alapján Süvi – ők együttéreznek a menekültekkel, de azt azok mégsem kívánhatják, hogy a Nemzeti Állatfarm miattuk szűkölködni kényszerüljön.

  Mint ebből az esetből is látható, Izomagy rátermett, és kitűnő pedigrével rendelkező disznó volt. Felmenőit egészen az ifjúhegeliánusokig vissza tudta vezetni. Igaz, mióta a filozófia és a filozófusok hazafiatlanság gyanújába keveredtek, ezzel a származásával nem szokott dicsekedni. Rátermettsége nyilvánult meg abban is, ahogyan az Izomagy-menetek szerveződését fogadta. A Nemzeti Farmkommunikációs Iroda minden állatfajnál Izomagy-köröket hozott létre, melyeknek működését a kulturális alapból finanszírozták. Ezek a körök kezdeményezték aztán, hogy hetente kétszer tűzijátékkal egybekötött felvonuláson, úgynevezett Izomagy-meneten mutassák meg a nemzetállat ellenségeinek, hogy egy állatként állnak Izomagy sertéstárs mellett. A felvonulásokon a részvétel teljesen önkéntes volt, csak a távolmaradóknak kellett orvosi igazolással bizonyítaniuk, hogy nem ellenséges szándékkal hiányoztak. Ezeknek a felvonulásoknak fényét nemcsak a tűzijáték, a vízizene, de Izomagy személyes részvétele is emelte. Sőt: nemcsak részt vett, de ilyen alkalmakkor rendszerint beszédet is mondott.

  Ilyen Izomagy-menet volt december nyolcadikán, az Állatokrácia világnapján is. Miután nemzeti dalukat, az Anglia állatai-t az új hangszerelés szerint elénekelték, és háromszor körbejárták a farmot, az állatok fajonkénti rendben szépen felsorakoztak a nemzeti disznóól előtt, ahol már fel volt állítva a szónoki emelvény. Rövidesen megjelent maga Izomagy, és belekezdett szokásos, jó egy órás beszédébe. Ecsetelte a Nemzeti Állatfarm nagyszerű gazdasági eredményeit, feltárta, hogyan mentette meg személyes közbelépésével a Nemzeti Állatfarmot az ellene szőtt világméretű összeesküvéstől, egyszóval elmondta mindazt, amit így, hetente kétszer el szokott mondani. A vége felé eléggé el nem ítélhető módon már kissé lanyhult a hallgatóság érdeklődése, egyes tyúkok fejüket a szárnyuk alá dugva el is szundítottak. Ám ekkor váratlan dolog történt.

  Belépett a kapun Bandi, az elnyűhetetlen igásló. Hogy ez a farm állatait megdöbbentette, érthető volt, hiszen igazán mégsem tudtak hinni Süvi magyarázatában, miszerint a sintérkocsi, amely a legyengült Bandit egykor elvitte, valójában az állatorvosé, csak az orvosnak a sok munkától még nem volt ideje átfesteni a feliratot. S valljuk meg, talán meg is rendült volna a hitük a nemzeti szóvivőben, ha tudomásukra jut, hogy Bandi milyen hihetetlen véletlennek köszönhette szabadulását a virslivé válás veszedelméből, hogyan vándorolt, hogyan tengődött alkalmi igavonásból, mire most végre hazaért.

  Csak Izomagy nem döbbent meg. Ő ugyanis fiatal disznó volt, nem élt még Napóleon idején, így hát sosem találkozott Bandival. Most éppen ünnepi szónoklata csúcsánál tartott:

  – És ha így folytatjuk, sertéstársaim, ilyen rendíthetetlen nemzetállati egységben, akkor senki és semmi nem állíthat meg bennünket, előttünk a végtelen út, és határ a csillagos ég.

  Izomagy felnézett az emelvénybe épített súgógépről, és várta, hogy kitörjön a szokásos taps. De néma csend volt. Csak Süvi akarta összeütni a mellső csülkeit, de aztán ő is meggondolta magát. Közben Bandi négy nehéz lépéssel odaért az emelvényhez, két hátsó lábára emelkedett, a mellső kettővel pedig úgy rúgta fenéken Izomagy sertéstársat, hogy az felrepült. Fel, túl az Állatfarmot határoló sövényen, túl az úton, el és fölfelé, és csak repült, repült, éppen úgy, ahogy beszédében mondotta: határ a csillagos ég.

2020. szeptember 14., hétfő

A kócos kis tündér újabb kalandjai 6.

 

KIS TÜNDÉR KOROMBAN...  Eljött a nyár, mire Muharai Pálma újra eljutott az emberek városába. Vagy délelőtt, vagy délután volt szabad, mert tanulni is kellett, a tündérséghez sok-sok tudás, tapasztalat kell, s ezeket leginkább könyvekből, más tündérek meséiből, történeteiből lehet megtapasztalni. Pálma azt szerette a legjobban, ha a történet végét nekik kellett kitalálni, hogy mit is tettek volna, ha ők vannak abban a tündérséges helyzetben.

Ennél már csak a délutáni csavargást szerette jobban. Most aztán már nagyon vigyázott, nehogy valami zavart keltsen. Nem is lett volna semmi baj, ha. Ha ez a „ha” ott nem lett volna. Most, hogy se tilalom, se tündértanoda aznapra már nem volt, egészen estig kimaradhatott, és csak sötétedés után kellett megjelennie Tündérnagyanyó házikójában, hogy elmondja, miféle értelmes dologgal töltötte idejét.

  Már be is sötétedett, már éppen hazafelé indult, amikor az egyik házból rettenetes, el-elcsukló zokogást hallott. Gyorsan elmormolta a láthatatlansági varázsigét, és besurrant lakásba, ahonnan a sírást hallotta. Nem volt könnyű, mert – tekintve, hogy repülni még nem tudott – a lépcsőn kellett felmennie egészen a hetedik emeletig.

  Ott aztán a kisszobában meglátott egy kisfiút, az ő hangja vonzotta ide.

  –Mi bajod van, kicsike? –kérdezte halkan Muharai Pálma.

  –Félek – hüppögte a kislány.

  –És mitől félsz?

  –Hogy bejön a farkas, és felfal engem is, mint Piroskát.

  –A Piroska és farkast olvasta lefekvéskor anyukád?

  –Honnan tudod? –kérdezte a kisfiú.

  –Kitaláltam.

  –Te nem félsz?

  –A farkastól?

  –Ühüm.

  –Nem. És neked se kell félned - mondta a kis tündér.

  –És ha bejön a farkas?

  –Ide nem tud bejönni. 

  –Nem?

  –Ez a hetedik emelet, igaz?

  –Ühüm.

  –A farkas nem tud repülni.

  –És ha mégis?

  –Akkor is be van csukva az ablak.

  –Azon nem jön át?

  –Nem bizony.

  –De te is bejöttél.

  –Én? Én nem is vagyok itt. Látsz itt valakit? – kérdezte Muharai Pálma

  –Nem. Tényleg.

  –Na látod. És a farkastól meg ne félj!

  –A mesekönyvből se jön ki?

  –Becsukta anyukád a mesekönyvet?

  –Persze. Be is dugta a többi könyv közé a polcomra.

  –Onnan pedig ki nem jön, amíg ki nem engeditek, de akkor is be lesz zárva a saját meséjébe. Érted?

  –Nem vagyok én buta –mondta a kisfiú.

  –Tudod, kis tündér koromban én is féltem a mesebeli farkasoktól meg boszorkányoktól. De aztán kinőttem belőle.

  –Te már nagy vagy? De hol vagy?

  –Én a te álmodban vagyok. Jó álom vagyok?

  – Ühüm.

  –Na látod, most már ne sírj, aludj szépen tovább, és álmodj valami másik jót. Rendben?

  – Ühüm. Máskor is álmodhatok rólad?

  –Persze. De még nem tudom. Majd kiderül. Szia! Most mennem kell – mondta Muharai Pálma, aki már „kinőtt a kis tündér korból”. – Tudod mit? – tette hozzá. Küldök neked egy jó álommesét. Jó? Tessék:


  Hol volt, hol nem volt, a valahonon innen, de a túlon túl, volt egyszer egy kócos hajú tündér. S ha már egyszer tündérnek született, a neve is tündéri volt: úgy hívták, hogy Muharai Pálma. Miként születik egy tündér? majd ezt is elmondom, de az egy másik mese. Most épp csak az kérdés, a neve miért éppen Muharai? S miért éppen Pálma? Azt hiszem, ezt talán még a jó öreg erdei Küküllő se tudja, pedig, azt mondják, nincs a világnak olyan titka (már a Muharait meg a Pálmát leszámítva), amit ő ne tudna. Legalább is úgy látszott, mert ha erről kérdezték, előbb hápogott, hogy „hát-hát”, aztán krákogott, majd elpirult, mint aki éppen. Hát így. Úgyhogy, ha találkoztok vele, semmiképpen meg ne kérdezzétek tőle ezt a tündérnév-dolgot, mert szegény Küküllő mester úgy eltűnne nagy zavarában, mint a jó mezei tárkony a borjúpaprikásban, hogy épp csak az emléke marad meg.

  De hogy egyik szavam a másikba ne öltsem, nemigen törődött senki ezzel a névadással, tekintve, hogy volt baj épp elég más ezzel a kócos hajú kis tündérrel. Na nem épp a szívével (az csupa aranyból volt),nem is a lelkével (az meg olyan tiszta volt, mint a színezüst), csak hát… na igen, egyedül az a fránya „ csak hát” lehetett a bűnös.

  Muharai Pálma ugyanis rossz társaságba keveredett, ahogy a tündérek közt mondják, s ha ezt mondják, mindig arra gondolnak, hogy egy tündérnek semmi keresni valója sincsen az emberek világában. 

  – Jól is néznénk ki – szokta mondani Tündérnagyanyó – ha minden üptre emberekkel kezdenénk.

  De hát ez a mi kócos tündérleányunk bizony gyakran elvegyült az emberek között. Hiába óvták, mondván, rossz vége lesz ennek, hiába féltették, hogy csak bajod ne essék, Muharai Pálma bizony nem hallgatott se óvásra, se féltésre, csak ment a maga feje (meg az emberek) után. 

  Pedig óvásra is, féltésre is épp elég ok volt az utóbbi időben. Tavasszal is kevés eső esett, de nyáron se sütött a nap eleget. Az őszről meg a télről meg már szólni sem érdemes

2020. szeptember 4., péntek

A kócos kis tündér kalandjai 5.

 Hogyan születik egy tündér


  Jól van, hát ha megígértem, akkor most azt is elmesélem, hogyan született Muharai Pálma. Nos hát ezt könnyű elmesélni, mert éppen úgy született, ahogy a nem Muharaik és nem Pálmák születni szoktak. Azaz kezdetben ő is olyan volt, mint egy béka, pontosabban szólva egy kis csomag béka, mert hogy pólyába volt csomagolva. Persze ilyen csomagocska csak akkor lett belőle, amikor megszületett, mert előtte egy jó darabig az anyukája pocakjában nőtt, növekedett, előbb alig észrevehetően, aztán már rugdalódzással is jelezve jelenlétét.

  Csak ezt akkor ő még nem tudta. És a Muharait, meg a Pálmát se. Mint ahogy persze még születése után se tudta, hogy ő nem egy akármilyen kis csomag béka, hanem egy tündérbéka. Vagy békatündér? Akkor még ennek nem volt jelentősége a számára. Mindenesetre az anyja is tündér volt, merthogy tudnivalóan tündérnek az anyja is tündér, csak később lesz belőle esetleg csúf boszorkány. Sőt, ami még rosszabb, néha szép boszorkány lesz belőle.

  Hogy Pálmának nevezték el, abban sincs semmi meglepő. Már volt annyi Tündér Ilona, Tündér Virág, Tündér Jázmin, Tündér Boglárka, Tündér Ibolya, Tündér Hajnalka, hogy sok is, ezért aztán ideje volt valami újat kitalálni.

  A Muharai megint csak más történet. Arról van szó, hogy anyukája, aki épp olyan volt, mint ő, azaz szintén szeretett az emberek közé keveredni, ezt a szokását felnőtt korában is megtartotta. Így esett meg az a szokatlan, és Tündérnagyanyó szerint helytelen dolog, hogy  beleszerelmesedett egy emberbe, akit éppen Muharai Pálnak hívtak. Az ő kedvéért Tündér Margitka, azaz Muharai Pálma édesanyja lemondott a tündérségről, hogy emberekként boldogan élhessenek, és csak ásó, kapa, nagyharang válassza el őket.

  Még ma is boldogan élnének, ha meg nem haltak volna, de sajnos egy ostoba autóbalesetben együtt hagyták el a földi világot. S azóta nevelkedik Muharai Pálma Tündérnagyanyó felügyelete alatt.

  A szüleiről egyelőre nem beszéltek a kis kócos tündérnek, s ha mégis kérdezte, hol van az ő anyukája mindig azt mondták neki, hogy egy másik, még tündéribb világba költözött. Ami talán igaz is lehet.

  Azt viszont elmagyarázták neki, hogy ha az emberek közé kerül, ami persze egy tündérrel általában ritkán fordul elő, nem kell elárulnia, hogy ő egy tündér. Merthogy tündérek nincsenek. Illetve hát vannak, mert például ő is tündér, de az emberek úgy tudják, hogy tündérek csak a mesékben vannak. Azok közül is csak a tündérmesékben. De még ezt is rosszul tudják, mert vannak olyan tündérmesék szép számmal, melyekben nincsenek is tündérek. Pontosabban amelyekben nem szerepelnek.

  Erről pedig legyen ma elég ennyi.

2020. augusztus 23., vasárnap

A kócos kis tündér újabb kalandjai 4


KÜKÜLLŐ MESTER KÖZBELÉP


  –Jól van, jól van – csóválta a fejét Küküllő mester, amikor végighallgatta Tündérnagyanyó mérges zúgolódását, hogy Muharai Pálma már megint beavatkozott az emberek életébe.
  –De én csak segíteni akartam – szólalt meg a kis tündér.
  –Csend! –szólt rá Nagyanyó.
  –Majd én beszélek a fejével –szólalt meg újra Küküllő mester.
  Amikor kettesben maradtak, a kis tündér megint próbálkozott:
  –Nem árultam el, hogy tündér vagyok, csak… – kezdte, de aztán elbizonytalanodva elhallgatott.
  –Nézd, kicsim – szólalt meg hosszas hallgatás után a varázstörpe. – Az emberek világában néha rossz dolgok is történnek. Nem mintha az emberek rosszak volnának, csak éppen olyanok, amilyenek. Némelyik buta, önző, hatalomvágyó, érzéketlen, sőt akadnak kifejezetten aljasok és gonoszak is. Igen, értelek – reagált Küküllő a kis tündér ki nem mondott szavaira, majd folytatta. – Nekünk tényleg van némi varázshatalmunk, de a világot megváltoztatni nem tudjuk. Majd megváltozik, ha az emberek megváltoznak. Hidd el nekem, eljön annak is az ideje. De ma még idétlen dolog csak úgy vaktában beleavatkozni itt-ott. Sosem lehet tudni, nem okozunk-e nagyobb bajt, mint amit el akartunk kerülni.
  –De hát az a kisfiú meghalt volna! –vágott közbe Muharai Pálma.
  –Talán meggondolta volna magát. Ezután viszont egész életében hisz majd a tündérekben, és emiatt sokszor alulmaradhat az önzőbb, a saját cselekvésükben jobban bízó emberekkel szemben.
  –Akkor most? –próbálkozott a kócos kis tündér.
  –Akkor most… Akkor most elküldjük a Muharai Pálmáról szóló mesekezdést az anyukának és az apukának, hátha attól jobban alszanak ma éjjel. Holnap úgyis szombat lesz.
  –Azt, ami úgy kezdődik, hogy
  „Hol volt, hol nem volt, a valahonon innen, de a túlon túl, volt egyszer egy kócos hajú tündér. S ha már egyszer tündérnek született, a neve is tündéri volt: úgy hívták, hogy Muharai Pálma. Miként születik egy tündér? Majd ezt is elmondom, de az egy másik mese. Most épp csak az kérdés, a neve miért éppen Muharai? S miért éppen Pálma? Azt hiszem, ezt talán még a jó öreg erdei Küküllő se tudja, pedig, azt mondják, nincs a világnak olyan titka (már a Muharait meg a Pálmát leszámítva), amit ő ne tudna. Legalább is úgy látszott, mert ha erről kérdezték, előbb hápogott, hogy „hát-hát”, aztán krákogott, majd elpirult, mint aki éppen. Hát így. Úgyhogy, ha találkoztok vele, semmiképpen meg ne kérdezzétek tőle ezt a tündérnév-dolgot, mert szegény Küküllő mester úgy eltűnne nagy zavarában, mint a jó mezei tárkony a borjúpaprikásban, hogy épp csak az emléke marad meg.
 De hogy egyik szavam a másikba ne öltsem, nemigen törődött senki ezzel a névadással, tekintve, hogy volt baj épp elég más ezzel a kócos hajú kis tündérrel. Na nem épp a szívével (az csupa aranyból volt),nem is a lelkével (az meg olyan tiszta volt, mint a színezüst), csak hát… na igen, egyedül az a fránya „ csak hát” lehetett a bűnös.
Muharai Pálma ugyanis rossz társaságba keveredett, ahogy a tündérek közt mondják, s ha ezt mondják, mindig arra gondolnak, hogy egy tündérnek semmi keresni valója sincsen az emberek világában. 
  –Jól is néznénk ki – szokta mondani Tündérnagyanyó – ha minden üptre emberekkel kezdenénk.
  De hát ez a mi kócos tündérleányunk bizony gyakran elvegyült az emberek között. Hiába óvták, mondván, rossz vége lesz ennek, hiába féltették, hogy csak bajod ne essék, Muharai Pálma bizony nem hallgatott se óvásra, se féltésre, csak ment a maga feje (meg az emberek) után. 
Pedig óvásra is, féltésre is épp elég ok volt az utóbbi időben. Tavasszal is kevés eső esett, de nyáron se sütött a nap eleget. Az őszről meg a télről meg már szólni sem érdemes.

  Másnap reggel Gabi anyukája ébredt legelőbb. Fel akart kelni, de a férje visszahúzta az ágyba.
  –Hagyjál! – mondta az anyuka. -- Már hét óra van, fel kell tennem főni az ebédet, különben éhen maradunk!
  –Nem! – mondta a férje. – Ma szombat van, és hármasban elmegyünk a Mesetál Étterembe ebédelni. Nemrég nyílt meg a főtéren. Azt mondják, remekül főznek ott.
  –Mi ütött beléd? – csodálkozott az asszony. – Csak nem vagy beteg?
  –Nem én! Csak valami szépet álmodtam, és most már tudom, neked volt igazad. Tényleg vannak tündérek.
  –Te is arról a tündérről álmodtál?
  –Igen. Meg Tündérnagyanyóról.
  –Küküllő mesterről.
  –Úgy bizony! És ezt meg kell ünnepelni. Kérlek, azt a sárga szoknyát vedd fel, meg a piros pulóvert, abban olyan szép vagy.
  –Jó, de…
  –Semmi de! Ezután másként lesznek a dolgok. Jobban odafigyelek majd Gabira. Meg Rád is, ha megbocsátasz, amiért néha olyan bunkó módra viselkedtem.
  –Ugyan már. Szeretlek –simogatta meg a férje homlokát az anyuka. 
  Épp jókor, mert Gabi is felébredt, és bejött a hálószobába, maga után vonszolva a paplanját. Ezért máskor ki szokott kapni, de most apja nevetve kurjantotta:
  –Nosza, fiam! Gyere! Hadd legyen együtt a csapat!

2020. augusztus 6., csütörtök

A kócos kis tündér újabb kalandjai 3.


AZ ÚJSÁG


  Gabi anyukája annyira örült, hogy még a számlákat is félretolta, és behozta az előszobából az aznapi újságot. Azt biztosan nem mondhatja fejből a kisfia. 
  Elolvasták a vezércikket, még a külföldi híreket is, igaz, a Massachusetts Institute of Technology kiolvasásával akadt némi gond. Már a massza is nehéz volt, a többi meg…
  Abba is hagyták az újságolvasást, és Gabinak részletesen be kellett számolnia mindenről. Persze anyukájának arról nem beszélt, hogy mire készült a  Tisza-parton. Így is jól kikapott, hogy kabát és sapka nélkül mászkált a városban ebben a fagyos időben.
  De az anyja még mindig hitetlenkedett, úgyhogy újra elővették az újságot. Éppen a sporthíreknél tartottak, amikor a ház ura is hazaérkezett.
  – Hol az újságom? – nyitott be a szobába, miután megfürdött és átöltözött.
  – Képzeld, Gabi maga megtanult olvasni! – mondta válasz helyett a felesége.
  – Mondtam, hogy az én fiam! Kivágja a rezet, ha kell! – húzta ki magát az apa.
  – De azt meséli, hogy egy dedós kislány varázsolta bele ezt a tudást. Szerinte nem is kislány, hanem egy kis tündér lehetett. Csak aztán eltűnt, mintha itt se lett volna – próbálkozott újra az asszony.
  – Na látod, mondtam én, hogy ne olvass neki olyan bolondos meséket tündérekről meg óriásokról.  Holnap majd beállít, hogy azért sáros a ruhája, mert valami sárkánnyal hadakozott. Csupa ostobaság. Csak összezavartad a fejét. Itt az eredménye. De talán nem kell orvoshoz vinni. Majd kinövi. Hol az újságom? – tért vissza a lényegre az apa. – Meddig várjak még? Ja! És a vacsora?
  – Jaj! Már majdnem készen van. Csak elment az idő, mert Gabival olvasgattunk.
  – Inkább a dolgodra figyelnél! -- morgott a ház ura.
  Ha Muharai Pálma még ott lett volna, később könnyebben megérti, mit jelent az, hogy az emberek között vannak, akik annyira  okosak és jók, meg olyanok is vannak, akik talán nem annyira...

2020. július 31., péntek

A kócos kis tündér újabb kalandjai 2.

TISZA-PARTI KALAND


  Muharai Pálma tehát éppen a Tisza-parton sétált, élvezte, hogy ropog a hó a lába alatt, amikor észrevette, hogy egy kisfiú üldögél a partfal egyik havas lépcsőfokán. Kabát, sapka nem volt rajta, csak egy vékony pulóver melegíthette. Mellette a földön az iskolatáskája.
  A kis tündér tudta, sietnie kellene, mert már várják otthon, mégis óvatosan lelépegetett a lépcsőfokokon, és leült a kisfiú mellé.
  –Szia! Mit csinálsz itt? Miért nem vagy még az iskolában? –kérdezte a fiútól.
  –Csak. Minek mennék?
  –Azt mondják, ott mindenfélét lehet tanulni. Én még csak ovis vagyok, de már alig várom, hogy elsős lehessek.
  –Hülyeség. Dög unalom az egész.
  –De én meg akarok tanulni olvasni – jelentette ki a tündér. Ezt nem kellett volna mondania.
  –Hát épp ez az! Én már másodikos vagyok, de mégse tudok olvasni. És meg fogok bukni. És akkor az apám… hagyjuk – legyintett Gábor, és elsírta magát – Jobb, ha hagysz meghalni!
  –Ugyan már! Meghalni az öregek szoktak. Tényleg nem tudsz olvasni? Egyáltalán?
  –Naná, hogy egyáltalán.
  –Mutasd meg az olvasókönyved!
  –Nincs. Azt már bedobtam a Tiszába az előbb. Gondoltam előbb az, aztán én.
  –Buta vagy – jelentette ki Muharai Pálma. – Szerencsére van nálam egy másodikos olvasókönyv. – Elgondolta és már tényleg ott is volt. –Tessék. Olvassál belőle!
  –De nem tudok.
  –Próba szerencse –mondta a kis tündér, és gyorsan elhasználta a második kívánságot is.
  Gábor felütötte a könyvet a közepe táján, épp a karácsonyi olvasmánynál. És lassan olvasni kezdett. Aztán egyre gyorsabban, egyre hangosabban olvasott. Hirtelen abbahagyta, mert borzasztó nevethet-nék jött rá. 
  –Hahó! Csoda történt! Ezt te csináltad? – nézett a kis tündérre.
  –Én? Én csak egy dedós vagyok. Nem is tudok olvasni.
  –Be akarsz csapni. De nem baj. Sőt nagyon is jó! Most együtt hazamegyünk hozzánk, és segítesz, hogy megmutassam anyának, már tudok olvasni.
  El is indultak együtt, fel is mentek a lépcsőn, be is csöngettek (mert Gabi a kabátjában hagyta a kulcsát). Amikor anyukája kijött, a kisfiú a nyaklába ugrott:
  –Képzeld anyu! Tudok olvasni! Ez a kis dedós segített.
  –Kicsoda? –kérdezte az anyja, mert nem látott mást csak a boldog kisfiát.
  Persze, közben a kis tündér elmormolta az eltüntetős varázsigét, és csak láthatatlanul nézte a két ember örömét. Megvárta, míg becsukták az ajtót, aztán ő is elindult haza.

2020. július 23., csütörtök

A kócos kis tündér újabb kalandjai 1.


GABI ÉS A TÉL


  Küküllő mester emlékei szerint (és ez megbízható, mert ő mindig mindenre jól emlékszik, még arra is, ami meg se történt), legközelebb akkor okozott zűrt és zavart Muharai Pálma, amikor jó szándékúan egy iskoláson akart segíteni. 
  Pedig most tényleg óvatosabb volt, ki is tartott sokáig. Már a Karácsony közeledett, amikor aztán a helyzet kezdett megint bonyolulttá válni.
 Akkor éppen nagyon hideg tél volt, mindenütt vastag hó borította az erdőt, az utakat. A városban csak úgy feléből-harmadából tisztították meg az utcákat. Mindenfelé, különösen a Tisza partján hóbuckák magasodtak.
 Pálma szeretett csatangolni a havas városban. Az ilyesmi újdonság volt számára. Hiszen már Petőfi Sándor elmesélte a János vitézben, hogy

„   Tündérországban csak híre sincs a télnek,
Ott örökös tavasz pompájában élnek;
S nincsen ott nap kelte, nap lenyugovása,
Örökös hajnalnak játszik pirossága.”

  Így esett aztán, hogy egy szép napon megint csak úgy érezte, tennie kell valamit. Még hogy szép nap? Hát igen, azoknak, akiknek csupa jeles volt a szülők számára láthatóvá tett internetes e-naplóban. De akinek nem, azok nehéz napokat éltek meg. Mondhatni szörnyű napokat.
  Ott volt például Gabi. Elsőben minden remekül ment neki, csak éppen olvasni nem tanult meg. Olyan különleges memóriája volt, hogy mire az iskolában elolvastak valamilyen szöveget, verset, mesét, akármit, már meg is jegyezte. És folyékonyan vissza tudta mondani (mintha olvasta volna). Igaz, néha kikapott, ha nem ott folytatta, ahol az előző gyerek abbahagyta. Ez azonban csak akkor fordult elő, ha elkalandozott a figyelme, és képzeletben messze járt az unalmas olvasás órától. Ilyenkor mesebeli tájakon kalandozott, míg a tanító néni vissza nem rángatta onnan valami módon.
  Másodikban aztán mégiscsak kiderült, hogy nem vette még be a betűk birodalmát. A tanító néni csodálkozott, nem győzte értesíteni a „kedves szülők”-et, hogy baj van a gyerekkel. És a november végi szülői értekezleten kijelentette, hogy Gabi évet fog ismételni, ha legkésőbb a karácsonyi szünetben nem tanítják meg olvasni. Ő, mint mondta, a többi harminckét gyerek érdekében nem töltheti az órákat azzal, hogy azt lesse, kisilabizál-e valamit Gabi az előtte fekvő betűhalmazból.
  Csak hát a „kedves szülők” sem értek rá, hogy most a kisfiukkal foglalkozzanak. Apja három műszakban dolgozó karbantartó volt a város legnagyobb üzemében, ahol állandó volt a leépítések veszélye. Anyja pedig könyvelője volt több helybéli vállalkozásnak, ahonnan a számlák folyamatosan érkeztek, és az ő felelőssége volt, hogy az adóhivatal bármikor beállíthasson, mindig mindent rendben találjon. Különösen zaklatottak voltak az év utolsó hetei, mert ilyenkor már nagyjából tudni kellett, mennyi lesz az adó, mennyi a nyereség, az osztalék. Még lehetett némileg befolyásolni a helyzetet gyors beszerzésekkel vagy éppen eladásokkal. Csupa idegesség, csupa feszültség.
  S bár Gabi nemigen értette, mik is ezek a micsodák, azt felfogta, hogy ebből most olvasástanulás nemigen lesz.

2020. június 19., péntek

A kócos kis tündér 13.

ÉS VÉGÜL  Mielőtt most búcsút vennénk Muharai Pálmától, feltétlen vissza kell térnünk arra, hogy vajon mi történt kis barátnőjével Michaélával. Semmi különöset nem tudunk erről. Még azt sem, hogyan vigasztalódott meg Pálma hirtelen eltűnése után. Talán segítséget kért az óvó nénitől meg édesanyjától.
  Hogy aztán Michaéla egészen kinőtte-e bánatát, nem tudom. Csak azt, hogy belőle is óvónő lett. Meg hogy még felnőtt korában is voltak különös álmai. 
  Az óvodában a kicsik nagyon szerették hallgatni, ha mesét olvasott. De még jobban, ha azt a tündéreset mesélte „fejből”, ami úgy kezdődik, hogy

  Hol volt, hol nem volt, a valahonon innen, de a túlon túl, volt egyszer egy kócos hajú tündér. S ha már egyszer tündérnek született, a neve is tündéri volt: úgy hívták, hogy Muharai Pálma. Miért éppen Muharai? S miért éppen Pálma? Azt hiszem, ezt még a jó öreg erdei Küküllő se tudta, pedig, azt mondják, nincs a világnak olyan titka (már a Muharait meg a Pálmát leszámítva), amit ő ne tudna. Úgyhogy, ha találkoztok is vele, semmiképpen meg ne kérdezzétek tőle ezt a tündérnév-dolgot, mert szegény Küküllő mester úgy eltűnne nagy szégyenében, mint a jó mezei tárkony a borjúpaprikásban, hogy épp csak az emléke marad meg.
  De hogy egyik szavam a másikba ne öltsem, nemigen törődött senki ezzel a névadással, tekintve, hogy volt baj épp elég más ezzel a kócos hajú kis tündérrel. Na nem épp a szívével (az csupa aranyból volt),nem is a lelkével (az meg olyan tiszta volt, mint a színezüst), csak hát… na igen, egyedül az a fránya „ csak hát” lehetett a bűnös.
  Muharai Pálma ugyanis rossz társaságba keveredett, ahogy a tündérek közt mondják, s ha ezt mondják, mindig arra gondolnak, hogy egy tündérnek semmi keresni valója sincsen az emberek világában. 
  – Jól is néznénk ki – szokta mondani Tündérnagyanyó – ha minden üptre emberekkel kezdenénk.
  De hát ez a mi kócos tündérleányunk bizony gyakran elvegyült az emberek között. Hiába óvták, mondván, rossz vége lesz ennek, hiába féltették, hogy csak bajod ne essék, Muharai Pálma bizony nem hallgatott se óvásra, se féltésre, csak ment a maga feje (meg az emberek) után.
  Mert megérezte, hogy tündérnek lenni jó dolog ugyan, de embernek lenni meg egyenesen csodálatos.

2020. június 11., csütörtök

A kócos kis tündér 12.

HAZATÉRÉS


  Igen, eljött a hazatérés ideje. Még mielőtt valami nagyobb felfordulás keletkezett volna. Ezen az éjjelen szegény, öreg Küküllő alig győzte a tennivalókat. Megjelent Piri néni és Klárika óvónéni álmában, aztán pedig felkapta Muharai Pálmát, és úgy, ahogy volt, pizsamástul, rongybabástul visszavitte a tündérvilágba, de olyan ügyesen, hogy a kis tündér is csak akkor vette észre, mi történt, amikor felébredt, és rádöbbent, hogy a jó meleg ágyikó helyett egy tündérkunyhóban fekszik, takaró helyett pedig finom mohabunda óvja a hidegtől.
  Amikor Muharai Pálma reggel kinyitotta a szemét, látta, hogy Tündérnagyanyó és Küküllő mester komor tekintettel néznek rá.
  –Na végre, te pernahajder! – szólalt meg tündérnagyanyó. – Ez az utolsó eset, hogy ilyesmi történik mifelénk. Megbeszéltem Küküllő mesterrel, hogy kemény leckét adjon neked csavargás ellen. Megértetted?
  –A kis tündérlány felült az ágyon, és bólintott.
  –Halljam!
  –Megértettem. És bocsánatot kérek. De olyan izgalmas volt óvodásnak lenni. És egy csodaszép babát is kaptam.
  –Na, ebből elég! – állt fel bosszúsan Tündérnagyanyó, és kiment a kunyhóból.
  –Pálma, Pálma, mi lesz így belőled?! – állt fel Küküllő mester, odament, és leült a kis tündér ágya szélére.
  –Nagyon haragszik rám, Küküllő mester? Én csak jót akartam!
 –Látod, jót tenni se könnyű. Mert ami az egyiknek jó, az a másiknak esetleg rossz. Szegény óvónénit majdnem bajba keverted.
  –Nem akartam semmi bajt csinálni!
  –Tudom, tudom. De azért nem úszod meg ejnye-bejnyével. Most szépen pihenj még egy kicsit. Majd küldök neked friss epret. Aztán majd számolunk!
  –Nagyon fog fájni? – kérdezte a kis tündér.
  –Nem tudom.
  –Mikor aztán a kis tündér lefeküdni készült, újra megjelent Küküllő mester. Most is az ágy szélére telepedett le a kis Pálma mellé.
  –Most jön a büntetés? – kérdezte ijedten Muharai Pálma.
  –Igen. Három napig nem mehetsz ki az erdei tündérjátszótérre a kis tündérekkel. És három hónapig nem léphetsz ki az erdőből. Helyette szépen gyakorolod az új varázsigét.
  –Köszönöm! Új varázsigét kapok?
  –Figyelj! Tanuld meg szépen: „Itt vagyok, nem vagyok, látszom, hogyha akarok, humm!”
  –Humm? – kérdezte Muharai Pálma.
  –Igen. „Itt vagyok, nem vagyok, látszom, hogyha akarok, humm!”
  –Ez könnyű! „Itt vagyok, nem vagyok, látszom, hogyha akarok, humm! – azzal el is tűnt Küküllő mester szeme elől.
 --Jól van, de most gyere vissza! Csak akarnod kell, és akkor látszol. Na jó! Tehát három nap szobafogság. Utána pedig egy jó pár hétig itthon maradsz. Keresünk neked egy újabb óvodát. De kérlek az emberek között légy óvatosabb! Nem minden ember jó. És ezután használd ügyesebben a tudományodat! És hogy valóban többre jussál, mostantól nem egy, hanem két kívánságod teljesülhet naponta! Viszont kérlek, ne csokoládéra pazarold. És ne feledd, hogy még nagyon-nagyon sok, szép kaland vár rád ezen a világon.
  –Köszönöm, Küküllő mester! Köszönöm! Hisz ez nagyszerű! 
 –Sose felejtsd el, hogy tündérnek születtél! – simogatta meg a kis Pálma kócos haját a nagytudományú törpe.
  –Megígérem! Köszönöm! –ugrott a kis törpe nyakába Muharai Pálma, de akkora lendülettel, hogy mindketten majdnem leestek az ágyról.

2020. június 6., szombat

A kócos kis tündér 11.

SZABÁLY AZ SZABÁLY?

  –Te Piri! – szólította meg már másnap a csoportszobában az éppen ott felügyelő dajkanénit az óvónéni. – Nem láttad, hová lett az a hatalmas bolti baba, a Pálmácskáé.
  –Nincs annak a kis árvának semmiféle nagy babája. Időm se, pénzem sem volt még, hogy ilyesmit vegyek neki.
  –De hát nem árva az. Vannak szülei, én írtam be az anyakönyvbe. Maga a kislány diktálta be. Emlékszem, még meg is dicsértem, hogy milyen ügyes. Tessék, nézzük meg együtt.
  Odasétáltak a sarokban békésen nézelődő kisszekrényhez, elővették a papírokat és meg is nézték. Ott állt feketén, fehéren: anyja neve Kiss Margit, apja/gondviselője Muharai Pál. Lakcím: Erdősor tizenkettő, földszint 1.
  –Hát ez tényleg így van beírva – ismerte el Piroska néni.
  –És? –kérdezte az óvónéni.
  –Tudod, egy pár napig minden rendben volt, de aztán, amikor már kezdett beszokni , senki nem jött érte. Már mindenki elment, csak én vártam, hogy bezárhassam a házat. Hogy aztán ezért a kislányért nem jött senki, jobb híján hazavittem magammal. Tudod, én úgy is egyedül élek.
  –Ezt jól tetted. De azóta?
  –Azóta se keresték, nem jött érte senki. Így most nálam lakik.
  Ez így nem maradhat! Azonnal be kell jelenteni a rendőrségen! – már nyúlt is a telefonért Klárika néni. S szépen, szabályosan bejelentette, hogy van az óvodában egy kislány, akit bizonyosan keresnek már a szülei. Megadta az adatokat, a neveket, a címet.
  Piroska néni meg csak a kezét tördelte, hogy nem jó ez így, itt valami nagy titok lappang. Mert neki olyan fura álma volt a minap is.
  Bizony eltelt egy-két nap, mire el tudta mesélni az álmát. Mert az óvodában nincsen ám se kávé- se ebédszünet: a gyerekeket nem lehet kikapcsolni egy percre sem. Még a délutáni alvásidőben is mindig van valaki, aki éppen ébren van, sírdogál, betakarásra, simogatásra, vigasztalásra szorul.
  –Fura egy álom volt. Tudod, mert minden olyan igazinak látszott – kezdte a mesét Piroska néni. – Éppen mosogattam a konyhában, már álmomban, mikor egyszer csak ott termett egy nagyszakállú, kék törpe…
  –Mint a mesében? – kérdezte Klárika néni.
  –Igen, ahogy mondod. Csakhogy a  mesében nem szoktak mosogatni.
  –Hát jó. És aztán?
  –Aztán ez a kis törpe mesélni kezdett nekem. Így:

Hol volt, hol nem volt, a valahonon innen, de a túlon túl, volt egyszer egy kócos hajú tündér. S ha már egyszer tündérnek született, a neve is tündéri volt: úgy hívták, hogy Muharai Pálma. Miért éppen Muharai? S miért éppen Pálma? Ezt még én se tudom, pedig, azt mondják, nincs a világnak olyan titka (már a Muharait meg a Pálmát leszámítva), amit én, Küküllő mester ne tudnék. 
De hogy egyik szavam a másikba ne öltsem, nemigen törődött senki ezzel a névadással, tekintve, hogy volt baj épp elég más ezzel a kócos hajú kis tündérrel. Na nem épp a szívével (az csupa aranyból volt),nem is a lelkével (az meg olyan tiszta volt, mint a színezüst), csak hát… na igen, egyedül az a fránya „ csak hát” lehetett a bűnös.
Muharai Pálma ugyanis rossz társaságba keveredett, ahogy a tündérek közt mondják, s ha ezt mondják, mindig arra gondolnak, hogy egy tündérnek semmi keresni valója sincsen az emberek világában. 
– Jól is néznénk ki – szokta mondani Tündérnagyanyó – ha minden üptre emberekkel kezdenénk.
De hát ez a mi kócos tündérleányunk bizony gyakran elvegyül az emberek között.
De ennek most már nemsokára vége lesz!

  Ennyit mesélt. Már éppen kérdezni akartam valamit, de a kis kék törpe már ott se volt, én meg fölébredtem, és szorítottam a takaróm, mintha a mosogatás közben kezemben tartott porcelán tényért fognám. És most mit tegyünk?
  –Meglátjuk, mire jut a rendőrség –mondta Klárika óvónéni.
  --Jól van, majd elmeséled, de most dologra!
  Másnap reggel aztán Piri néni egyedül érkezett az óvodába. Klárika óvónéni nézte, nézte, aztán csak megkérdezte:
  –Beteg a kislány?
  –Bár csak az volna! Azaz dehogy, nem beteg, hanem eltűnt.
  –Az éjjel?
  –Igen.
  –Nekem is olyan fura álmom volt, mint a múltkor neked – mondta az óvónéni.
  –Ez biztos jelent valamit! – hagyta rá Piri néni.
  –De most inkább menj, és vigasztald meg Michaélát, mert már ott zokog a sarokban a babaháznál. Úgy látszik nagyon hiányzik neki a barátnője.
  –Megyek. Sajnálom szegénykét. Olyan jól megvoltak. De hát még kicsi, majd kinövi ezt a bánatot.
  Közben megjelentek a hivatalosságok: a rendőrség, a gyámhivatal, sőt a helyi újság fotósa is, hogy dokumentálja a szüleit vesztett kislány esetét.
  A rendőrök először is az anyakönyvet akarták látni. Elő is vették, át is lapozták, ahogy kell. De abban bizony semmiféle Muharai Pálma nem szerepelt.
  –Talán valami félreértés történt – próbálkozott Klárika óvónéni.
  Sem ő, sem Piri dajka néni nem akart emlékezni semmiféle Pálmára. Csak Málika néni bizonygatta, hogy azzal a kis csajjal barátkozott itt egy másik. Lehet, hogy az is valami kis cigánka volt, és csak beszökött az óvodába.
  Végül ebben maradt a hivatalosság is. Mindenesetre figyelmeztették Klárika óvónénit, máskor jobban ügyeljen, nehogy megint valaki idegen keveredjék a gyerekek közé, mert ki tudja, milyen ártó szándéka is lehet!

2020. május 26., kedd

A kócos kis tündér 10.

NEMZEDÉKEK


  A történetnek itt vége is lett volna, ha másnap reggel – szokás szerint – nem nagymamája hozta volna oviba Micit, azaz Michaélát. De bizony ő volt, és már átöltözés közben úgy harsogta tele panaszával az előszobát, mintha maga volna a kisteleki kisbíró legelső kikiáltója:
  - Micsoda óvoda ez?! Ahol elveszik ennek a kislánykának a babáját! Mert cigányok vagyunk, velünk már mindent lehet?!
  –Ne tessék óbégatni! – szólt rá a panaszosra Málika néni.
  –Óbégat a rosseb! Hogy verné meg a devla, aki ilyet csinál! – volt a válasz.
  S ki tudja, hogy folytatódott volna, ha addigra egy csapat kis óvodástól körülvéve ki nem jön a szekrénykékhez Klárika óvónéni is.
  –Csókolom a kezét, óvónéni, de miért engedi, hogy elvegye az a nagydarab dzsamba a kisunokám kedves bábuját?!
  –Jó reggelt, Farkas néni! Nem engedek én semmi ilyesmit.
  –Otthon aztán még ő kapott ki az apjától, hogy miért rovel már megint!
  –Itt valami félreértés lehet – próbálkozott az óvónéni – Hát hiszen meglett a baba, haza is vitte magával az unokája.
  –A Mici? Úgy igaz. Az bizony nem hagyja a magáét elvenni! Az én nevelésem! Nem olyan, mint az a nyámnyila anyja. De hagyjuk! Legalább kapott büntetést az a másik? Az a kis irigy?
  –Elrendeztük a dolgot hármasban Úgy a legjobb – adott némileg kitérő választ Klárika néni.
  Délután aztán anyukája, „az a nyámnyila” jött Michaéláért. Már tudott a reggeli incidensről (a nagymama felhívta telefonon az üzletben, ahol dolgozott), és most nem győzött elnézést kérni.
 –Hiába, már csak ilyen marad az anyám, így nevelték, így élte le az életét. Tele van megbántottsággal. Az unokájáért pedig, tudja, óvónéni, ölni is képes volna, annyira imádja.
 –Ugyan, semmiség, az egész – mondta Klárika néni. – Az a jó, ha a szülők mindig, minden körülmények között szeretik a gyereküket. A nagyszülők meg végképpen erre valók. Ők a kicsik földi védangyalai. Rá is érnek, türelem is, szeretet is van bennük bőven. Bár mindenkinek jutna belőlük elegendő! Látja, annak a másik kislánynak talán éppen ez hiányzik.
  –Aki elvette a lányom babáját?
  –Valami olyasmi, igen – felelte zavartan az óvónéni.
  –Tudja, mit? – kérdezte az anyuka. – Csinálok annak a kislánynak is egy olyan rongybabát. Ahogy hallom, barátkoznak egymással. Anyagom maradt. Tudja, az üzletben, ahol dolgozom, kérésre ráigazítjuk a ruhákat a vásárlókra, Néha a nadrág szára túl hosszú, néha a szoknya derekából kell kivenni egy keveset, hogy jobban álljon. Ilyenkor a levágott anyagdarabot is odaadjuk, de a legtöbben nem akarják eltenni. Na, ebből szoktam elkérni egy-egy darabot. Mindenfélét lehet készíteni belőlük. Terítőt, babát, babaruhát, mikor mi kell éppen. A cigánysoron ritka az elegáns, bolti játék. Gondolja, az a kislány örülne neki?
  –Nagyon is! – vágta rá Klárika néni.
  Eltelt egy-két nap, amikor Michaéla kezében egy újabb rongybabát szorongatva érkezett az óvodába.
  –Ez a barátomé! Anyu varrta, hogy neki is legyen babája! – tájékoztatta Klárika óvónénit a kislány, ahogy befutott a csoportszobába. Át is adta a babát Pálmának, aki el se akarta hinni, hogy ez igaz lehet.
  –Az enyém? Igaziból? Nem is kell visszaadni? Köszönöm! Te egy tündér vagy!
  Aztán együtt elvonultak a babaházat berendezni a babáiknak. Olyan aranyosak voltak, hogy még Málika dajkanéni is meghatódott egy kicsit.
  Muharai Pálma láthatóan jól beilleszkedett a csoportba, Klárika óvónéninél is jól érezte magát (persze Ági nénit jobban szerette), de most, hogy gyönyörű, új rongybabájával tért este haza, igazán boldognak érezte magát.

2020. május 18., hétfő

A kócos kis tündér 9.

A RONGYBABA


   Mici és a kis tündér barátsága, amilyen váratlanul kezdődött, olyan szoros lett. Legtöbbször együtt játszottak, ha tehették, egy asztalkához ültek rajzolni vagy éppen ebédelni. Málika néni meg is jegyezte:
  –Na, ezek jól egymásra találtak. Egy Michaéla meg egy Pálma. Még jó, hogy nem mindjárt Palóma! – tette hozzá viccesen, de mindjárt fel is húzta az orrát, mert senki sem nevetett vele.
  Nem is lett volna semmi baj, ha Klárika óvónéni ki nem hirdeti (a beszoktatást megkönnyítendő), hogy minden ovis behozhatja otthonról a legkedvesebb játékát. De csak egyet, egyetlenegyet! 
  Másnap aztán csak úgy áradt be a csoportszobába a sok kis mackó, süni, felhúzhatós mentőautó, csilingelős mozdony, hogy a járó és síró babákat már ne is említsem. Volt aztán ámulás meg bámulás, cserebere, kipróbálás, örvendezés, noszogatás, hogy amikor Málika néni behozta a tízórait, alig sikerült annyi időre csendet teremteni, hogy figyelem, az asztalkákon ott vannak a tányérkák, azokon meg a finom vajas-párizsis kenyerek, meg egy-egy kis paradicsom mindenkinek.
  Mindenki hangos volt és jókedvű, csak Michaéla sírdogált, mert őt bizony kicsúfolták megint. Most éppen azért, mert neki csak egy házi készítésű rongybabája volt, akinek a szemei apró gombok voltak, és a füle is csak cérnahurokból készült. Vele aztán se játszani, se cserélni nem akart senki.
  Illetve hát akart volna, csakhogy Muharai Pálmának meg egyáltalán semmije sem volt. Így hogyan cserélhetett volna ő bárkivel is!? Aztán eszébe jutott, hogy tud ám ő varázsolni, ha kell. Elkérte egy percre a kislány rongybabáját, és azt kívánta, hogy az abban a szempillantásban változzon át egy óriási méretű, hajas, copfos, alvós, sírós babává. S már nyújtotta is oda a csodababát barátjának.
  A hatás nem maradt el, még ha nem is egészen az történt, amire a kis tündér számított. A kislány ledobta a földre a hatalmas új babát, és rettenetes zokogásba tört ki. 
  –Elvette a babámat! Óvónéni! Elvette a kedvenc babámat! – tört fel belőle, másfelől meg a tündérkét ütötte-verte kis kezeivel:
  –Add vissza a babámat! Nem cserélek veled! Az az enyém! Anyu varrta egyedül nekem!
  Muharai Pálma nagy bajban volt. Mert már jött is az óvónéni:
  –Ejnye, te kis buta, miért veszed el a másét? Mikor látom, ott van neked az a gyönyörű nagy bolti baba!
  A kis tündér nem tudta mit tegyen. Az igazat nem mondhatta el, mert akkor kiderül, hogy neki itt semmi keresnivalója. (Tündérek ugyanis nem szoktak embergyerek-óvodába járni). Szívesen visszaadta volna barátjának a rongybabát, csakhogy azt átvarázsolta. Visszacsinálni meg nem tudta a dolgot. Emlékezzünk, csak napi egy kívánsága lehetett.
  Michaéla sírt, Máli néni bólogatott:
  –Tudtam, hogy ezekkel még sok bajunk lesz. És tessék!
  A kis tündér meg csak állt, hallgatott, és közben igyekezett erősen Küküllő mesterre gondolni, hátha megérzi, hogy itt micsoda rettenetes nagy a baj. S ha az öreg erdei Küküllőben reménykedett, nem is kellett csalódnia. 
  Mert az bizony hipp és hopp, ott termett, meg se látta senki, és már el is tűnt. Épp csak ráfújt közben a nagy babára, mire az rögvest visszaváltozott azzá a rongybabává, ami azelőtt volt.
  –Tessék, itt a babád – hajolt le Klárika óvónéni, megsimogatta Michaéla haját, és kezébe adta az elveszettnek hitt kedvencet. – Béküljetek ki! Aztán irány a tízórai, mert utána mesélni fogok.
  Két perc sem telt el, s a két kis ovis olyan jóízűen tömte magába tányérkája tartalmát, hogy a szívünk is megmelegedett volna, ha épp akkor kukkantottunk volna be a  csoportszobába.

2020. május 12., kedd

A kócos kis tündér 8.

FURCSA ÁLOM


   –Na, hogy tetszik az új óvoda? –kérdezte Tündérnagyanyó, amikor az első nap délutánján Küküllő mester hazahozta a kócos kis tündért.
   –Nagyon tetszik! Már barátom is van, A Micike! Csak, tudod, nagyanyó, az a baj…
   –Mit kellene tudnom?
   –Klári óvónéni kedves, de Ági néni igazi tündér volt! Őt szeretném inkább.
   –Hát ez, sajnos most már nem megy – mondta Tündérnagyanyó. – Mit gondolsz, tehetnénk valami? – fordult a kis kék törpéhez.
   –Talán mikor Ági néni alszik, elküldhetnénk hozzá egy Pálma-álmot. Ettől mindketten jobban éreznék magukat, talán bele is nyugodnának a kialakult helyzetbe.
   –Jól van – mondta Tündérnagyanyó. – Rád bízhatom, ugye?
   –Persze – bólintott a varázstörpe.
   –Jaj de jó! Éljen! És akkor odamegyünk? – örvendezett a kócos tündérke.
   –Türelem, majd éjszaka meglátod. Jó?
   Így történt, hogy aznap éjjel Ági óvónéninek furcsa álma volt. Úgy kezdődött, mint egy mese, valahogy így:
   Hol volt, hol nem volt, a valahonon innen, de a túlon túl, volt egyszer egy kócos hajú tündér. S ha már egyszer tündérnek született, a neve is tündéri volt: úgy hívták, hogy Muharai Pálma. Miként születik egy tündér? majd ezt is elmondom, de az egy másik mese. Most épp csak az kérdés, a neve miért éppen Muharai? S miért éppen Pálma? Azt hiszem, ezt talán még a jó öreg erdei Küküllő, a varázstörpe se tudja, pedig, azt mondják, nincs a világnak olyan titka (már a Muharait meg a Pálmát leszámítva), amit ő ne tudna.
   De hogy egyik szavam a másikba ne öltsem, nemigen törődött senki ezzel a névadással, tekintve, hogy volt baj épp elég más ezzel a kócos hajú kis tündérrel. Na nem épp a szívével (az csupa aranyból volt),nem is a lelkével (az meg olyan tiszta volt, mint a színezüst), csak hát… na igen, egyedül az a fránya „ csak hát” lehetett a bűnös.
  Muharai Pálma ugyanis folyton rossz társaságba keveredett, ahogy a tündérek közt mondják, s ha ezt mondják, mindig arra gondolnak, hogy egy tündérnek semmi keresni valója sincsen az emberek világában. 
   – Jól is néznénk ki – szokta mondani Tündérnagyanyó – ha minden üptre emberekkel kezdenénk.
  De hát ez a mi kócos tündérleányunk bizony gyakran elvegyült az emberek között. Hiába óvták, mondván, rossz vége lesz ennek, hiába féltették, hogy csak bajod ne essék, Muharai Pálma bizony nem hallgatott se óvásra, se féltésre, csak ment a maga feje (meg az emberek) után. 
  Mert addig rendben van, hogy a tündéreknek meg kell ismerkedniük szomszédaik, az emberek világával, de csak óvatosan, titokban, úgy, hogy ne lepleződjenek le. Az meg különösen nagy hiba, ha folyton folyvást bele akarnak avatkozni a dolgok természetes emberi menetébe.
   Amikor Ági néni reggel felébredt, rögtön érezte, hogy ez az álom jelent valamit. Rögtön kis tündér óvodása jutott eszébe, és elszomorodott, hogy miért engedte elvinni másik óvodába. Most jutott eszébe, hogy tényleg egy aprócska férfi jött Pálmáért, és makogott valamit arról, hogy máshová költöznek, ezért másik óvodába íratják át a kislányt. Kis tündért? Talán a varázstörpe volt az az apró emberke, aki elvitte aznap az óvodából.
Ági néni el is határozta, még aznap leírja magának az álmát, hátha lesz folytatása is. És akkor talán kikerekedik egy új mese, amit majd mesélhet apró barátainak az óvodában. Akik szintén tündérek, vagy legalább is majdnem azok, csak éppen nem tudják magukról. Úgy bizony!

Folyt. köv.

2020. április 30., csütörtök

A kócos kis tündér 7.AZ Új KEZDET


   Szeptember elején jelent meg kis tündérleányunk az új óvodában. Ilyenkor könnyű elvegyülni, sok az újonnan érkező kisgyerek, mindenki nyűgös, a csoportok is kialakulatlanok, még az óvónénik se ismerik jól a gyerkőcöket. Csak téblábolt az egyik csoportszobában, nézegette leendő társait. Vegyes csoport készülődött, így hát senkinek sem tűnt fel, hogy ő talán egy csöppet érettebb a többségnél. A dajkák és óvónénik figyelmét leginkább a kicsik kötötték le. Azokat kellett ölelgetni, vigasztalni, segíteni, hogy az anyukák el tudjanak osonni, hisz várta őket a munka. Talán a legtöbb baj egy kis cigánylánykával volt. Végre nagy nehezen elengedte anyukája kezét, és megkapaszkodott az ajtófélfában. Onnan aztán se ki, se be!
   –Ki ő? – kérdezte Klárika óvónéni.
   –Ez? – húzta föl a vállát az egyik dajka néni, Málika, aki mindenféle bennfentes ismeretek tudója volt a városban. –Megint egy kis cigányka. Sose fogynak el! A testvérei is idejárnak. Mind egyformák. A Feci, a Laci.
   –És ő?
   –Ő a Mici.
   –Ez a neve?
   –Felvágósan Michaéla. De csak Micinek hívják.
   –Szép neved van! – fordult a csöppséghez az óvónéni.
   De bizony azt semmiféle dicséret sem téríthette el a sírástól és a helyéről.
  Pálma egy darabig nézte a kicsit, úgy megsajnálta, hogy majdnem maga is sírva fakadt. Aztán odasétált az ajtóhoz, és megsimogatta az ajtófélfába kapaszkodó, a szorítástól már egész elfehéredett kezecskét, és azt mondta:
   –Gyere, legyünk barátok!
   De nemcsak mondta, hanem kívánta is. S ha kívánta, hát úgy is lett. 
   Tudnivaló ugyanis, hogy az ilyen tündérpalánták nagy varázslatokra nem képesek, de naponta – ha jól megfontolják és nagyon szeretnék – egy kívánságuk teljesül. Muharai Pálma eddig leginkább arra használta képességét, hogy kisebb csínyjeit eltitkolja, máskor meg arra, hogy egy kis jóféle édességhez jusson (a gyakori csokoládéevést ugyanis nagyon egészségtelennek tartották tündéföldön).

2020. április 22., szerda

A kócos kis tündér 6.

TÜNDÉRKERT


  Persze óvodáról van szó. Ezeket valamikor Gyermekkerteknek is nevezték, csak aztán ezt a szép elnevezést kiszorította a hivatalos hangzású kisdedóvó, amiból végül óvoda, sőt dedó lett, lakóit pedig kezdték dedósoknak nevezni. Ma így viszont inkább a kisiskolásokat csúfolják.
  Szóval, hogy egyik szavam a másikba ne öltsem, a kis Muharai Pálma is előbb tündéróvodába, azaz tündérkertbe járt, és csak később került egy közönséges városi óvodába. Hadd szokja az embereket.
  Itt nagyon jól érezte magát. Volt játék, mese, még tesi is, ahol nagyokat lehetett viháncolni a többi ovissal. A kis kócos annyira megszerette az óvónénit, hogy egy nap, mikor a gyerekek többsége már elment, de Küküllő mester még váratott magára, odaállt elé, és megkérdezte:
  –Ági néni! Te tündér vagy?
  –Miért gondolod? – kérdezte az óvónéni
  – Hát csak azért, mert szép vagy, kedves vagy és tudsz varázsolni.
  –Tudod, a tündérek láthatatlanok. Inkább vagyok óvónéni – jött a válasz. – Mert így játszhatok veletek, beszélgethetünk és segíthetek, ha szükségetek van rá.
  –Ez igaz – hangzott Pálma megfontolt válasza. Még el is mosolyodott hozzá. – De én tényleg tündér vagyok. Erdei. És mégsem is vagyok láthatatlan!
  –Úgy látszik, tévedtem ebben a dologban – mosolygott most már az óvónéni is.
  Nem is lett volna semmi baj, mert Ági néni tudott titkot tartani. 
  Igen ám, de egyik nap, amikor az anyukák megjöttek az ovisokért, öltözés közben a kócos kis tündér azt hallotta az egyik anyuka szájából:
  –Siess Margitkám, kis tündérem! Tudod, ma vendégek jönnek hozzánk, és még sok dolgom van előtte. Na, gyerünk már!
  Pálma persze azt hitte, hogy Margitka is olyan, mint ő, azaz tündér, csak ő is titokban tartja. Ezért másnap, amikor kettesben éppen papást-játszottak (Margitka volt az apuka), Muharai Pálma elárulta, hogy ő is tündér. Mégpedig az erdei tündérek fajtájából.
  Ezt nem kellett volna mondania! És éppen Margitkának nem, aki rögtön szétkürtölte az egész csoportnak, hogy Pálma milyen buta, azt hiszi magáról, hogy tündér, pedig azt mindenki tudja, hogy tündérek nincsenek is, csak a mesében!
  –Butta, butta, butta Pálma – kiabálták kórusban Margitka barátnői. Aztán a fiúk is bekapcsolódtak:
  –Sün-dér, sün-dér, erdei sündér!
  De olyan hangosan, hogy végül az óvónéninek kellett rendet tennie. De bizony Pálma zokogásával ő se tudott mit kezdeni, ami csak akkor csillapodott kissé, mikor végre a kis tündér is elindulhatott haza.
  Otthon aztán újra olyan szívfájdító sírás bukott ki belőle, hogy végül Tündérnagyanyóért kellett szalajtani, jöjjön gyorsan, mert itt már csak ő tudhat segíteni.
  Segített is, kitalálta, hogy talán egy másik óvodát kellene keresni Pálmának. Ő pedig szentül megfogadta, hogy többé senkinek, hogy többé soha.

2020. április 16., csütörtök

A kócos kis tündér 5.


FOGADOTT PÓTANYA


   Már most akár fajtiszta kutyák, akár nem azok voltak abban a kis dobozban, hamar kiderült, hogy nem is olyan egyszerű örökbe fogadni efféle kiskutyákat. Mert hogy ezeknek még az anyjuk mellett lett volna a helyük, miután a szemük se nyílt még ki, foguk se nőtt még ki, egyszóval különleges anyai gondoskodást igényeltek (volna). 
 Most volt hát nagy szükség Küküllő mester nagy tudományára, erdei tapasztalatára. El is gondolkodott, homlokot is ráncolt, még saját földet söprő szakállát is kétszer meghúzogatta, mire aztán előállt a megoldással:
   –Kérjük meg Nyúlmamát, vegye pártfogásába a kis trikreket.
 –Eredj csak, fiam, Tündér Gáspár, hívd ide Nyúlmamát. Mondd, hogy én kéretem – szólt Tündérnagyanyó, és a kis fiútündér már libbent is tova.
  Nyúlmama rövidesen meg is érkezett, ám kissé riadtan fogadta a kérést, hogy vegye magához a kiskutyákat.
  –Tudjátok, nekem is éppen három kis újszülött nyuszim van az üregben, és azoknak kell a tej, meg az anyai gondoskodás. Nem tudom, hogyan fognak kijönni ezekkel az idegenekkel.
  –Ugyan, tudod te azt! – mondta Küküllő mester.  – Ahol hárman jóllaknak, jut még másik háromnak is. Mi majd gondoskodunk, hogy jusson neked sok finom eleség, széna, répa, káposzta, ez-az, ami még adódik, hogy le ne fogyjál nagyon, de persze vigyázz, ne is hízzál el a nagy kényelemben.
  Így történt, hogy egy időre Nyúlmama üregébe költöztek a kiskutyák. A nyuszikák eleinte elhúzódtak tőlük, de miután Nyúlmama alaposan végignyalogatta a jövevényeket, a hat kis prücsök együtt, egyforma hévvel tülekedett az oldalára dőlő Nyúlanyóhoz, hogy kis tejecskéhez jusson. S ha valamelyik nagyon tolakodott, hát a mama az orrával odébbtaszigálta, hogy tanuljon osztozni a többiekkel azon, ami van.

2020. április 12., vasárnap

A kócos kis tündér 4.


HOGYAN SZÜLETIK EGY TÜNDÉR?


   Jól van, hát ha megígértem, akkor most azt is elmesélem, hogyan született Muharai Pálma. 
  Nos, hát ezt könnyű elmesélni, mert éppen úgy született, ahogy a nem Muharaik és nem Pálmák születni szoktak. Azaz kezdetben ő is olyan volt, mint egy béka, pontosabban szólva egy kis csomag béka, mert hogy pólyába volt csomagolva. Persze ilyen csomagocska csak akkor lett belőle, amikor megszületett, mert előtte egy jó darabig az anyukája pocakjában nőtt, növekedett, előbb alig észrevehetően, aztán már rugdalódzással is jelezve jelenlétét. Hogy aztán oda hogyan került, az megint csak egy másik mese, de azért majd azt is elmondom egyszer.
  De hogy el ne felejtsem, ezeket a dolgokat akkor az a kis békacsomag még nem tudta. Se a Muharait, se a Pálmát. Mint ahogy persze még születése után se tudta, hogy ő nem egy akármilyen kis csomag béka, hanem egy tündérbéka. Vagy békatündér? Akkor még ennek nem volt jelentősége a számára. Mindenesetre az anyja is tündér volt, merthogy tudnivalóan tündérnek az anyja is tündér, csak később lesz belőle esetleg csúf boszorkány. Sőt, ami még rosszabb, néha szép boszorkány lesz belőle.
  Hogy Pálmának nevezték el, abban nincs semmi meglepő. Már volt annyi Tündér Ilona, Tündér Virág, Tündér Jázmin, Tündér Boglárka, Tündér Ibolya, Tündér Hajnalka, hogy sok is, ezért aztán ideje volt valami újat kitalálni. Hogy aztán miért éppen Muharai? Igen, erről Küküllő mester se beszélt soha, mert ez is egy titkos mese. De aki velünk tart, egyszer talán ezt is megtudhatja.
  Aztán később elmagyarázták a kis Pálmának, hogy ha az emberek közé kerül, ami persze egy ovis tündérrel ritkán fordul elő, nem kell elárulnia, hogy ő egy tündér. Merthogy tündérek nincsenek. Illetve hát vannak, mert például ő is tündér, de az emberek úgy tudják, hogy tündérek csak a mesékben vannak. Azok közül is csak a tündérmesékben. De még ezt is rosszul tudják, mert vannak olyan tündérmesék szép számmal, melyekben nincsenek is tündérek. Pontosabban nem szerepelnek.

2020. április 10., péntek

A kócos kis tündér 3.


KÉKELLŐ KÜKÜLLŐ


   Mielőtt azonban nagyon beleízelődnénk Muharai Pálma történetébe, illenék bemutatni legalább Küküllő mestert, már csak azért is, mert fontos szerepe lesz még a későbbiekben.
   Nos, hát nevét arról a kis, néha ki-kiáradó erdélyi folyócskáról kapta, melynek füzekkel díszített partjairól ő maga és ősei is származtak. Hogy ez így van, nem titok, sőt Kányádi Sándor meg is írta egy szép versében, imígyen:

Kékellő Küküllő,
kökényszemű tündér.
Szívemhez, nyelvemhez
hozzáédesültél.

   Persze akkoriban, amikor Kányádi Sándor gyerekként pancsolt a Küküllőben, és találkozott a kis kék törpével, fiatal volt még Küküllő mester. És mester se volt még.
   De azóta bizony sok víz lefolyt a Küküllőn. Ő azonban kék maradt, törpe maradt, bár ma már szakálla van, amely a földet söpri. Persze nem mindig, mert általában a nyaka köré tekeri, hogy meg ne fázzon a huzatban. Az erdőben ugyanis folyton folyvást fúj a szél, ha nem a szél, akkor a szellő, s ha az sem, akkor meg jön a vihar. Úgyhogy egy ilyen bölcs öregnek nagyon kell vigyáznia, nehogy megfázzon.
   Mert a betegség nem válogat, hiába van valakinek akkora nagy esze, meg varázstudománya, hogy alig fér el benne.
   Hogy mennyi sok ész szorult abba a kis törpébe, azt mi sems bizonyítja jobban, mint hogy gyorsan kifundálta, Buksi biztosan nem valami híres szülőktől származó uszkár (vagy más néven pudli), mert akkor nem tették volna csak így ki őt és testvéreit. Nyilván valami keverékek lehetnek, csak egyelőre ez még nem látszik rajtuk. Igaz attól még nagyon szeretnivalók.

2020. április 9., csütörtök

A kócos kis tündér 2.

BUKSI


   Még csak három éves volt ez a kócos kis tündér, még el sem hagyhatta a tündérek erdejét, amikor először okozott gondot. Az történt ugyanis, hogy éppen az erdő szélén, az országút mellett leste az autókat, motorosokat, amikor egyszer csak azt látta, hogy megáll egy piros autó.
   (Milyen márkájú volt? – kérdezték tőle később a nagyobb fiútündérek, de bizony Muharai Pálmának fogalma se volt arról, hogy az autóknak is van nevük: autó, autó. Az egyik zöld, a másik kék, esetleg fekete…)
   De hogy a piros autóra visszatérjek, mielőtt elfelejteném, mi a fontos, az autó erdő felőli ajtaja kinyílt, és kitettek belőle egy cipősdoboz-féleséget.
   Ugyan, mi az érdekes ebben, kérdezhetné valaki.
  Csakhogy a dobozban valami vagy valamik mocorogtak. Mikor az autó elment, kócos kis tündérünk kióvakodott az erdőből, és belenézett a dobozba, Abban három koromfekete kiskutya feküdt összebújva, farkát behúzva, s csak néha másztak át egymáson, hogy jobban melegedhessenek. 
Muharai Pálma felkapta a dobozt, és már szaladt is az anyukájához.
   –Nézd, anyu! Kitették egy autóból őket. Megtarthatom?
   –Várjál, kicsim, megkérdezzük tündérnagyanyót, mit szól hozzá. Jó?
   –De én úúúgy szeretném!
  – Igazából még kicsi vagy ahhoz, hogy saját kutyád legyen – mondta tündérnagyi, amikor megtudta, miről van szó. - Meg aztán itt az erdőben mi nem szoktunk háziállatokat tartani. Van itt állat bőven. Ha odafigyelsz, láthatsz őznyomot, nyúlnyomot, a fákon mókusokat, néha egy-egy róka is átszalad a tisztásokon. Nem is szólva a vaddisznókról. Nincs is aranyosabb, mint mikor egy koca vonul csöppnyi kis csíkos malackáival. És akkor a madarakról, például a fakopáncsról még nem is szóltam.
   –De ezek olyan kicsik, olyan barátságosak! – próbálkozott a kócos kis tündér.
  –Valamit csak kell kezdenünk ezekkel a kis jószágokkal, ha már épp a mi erdőnk szélén hagyták őket – vélekedett Küküllő mester, akit szintén odahívtak a tanácskozáshoz.
   – Na jó – mondta a nagyi. - Tényleg szép kiskutyák, ahogy nézem, törpeuszkárok. Ezek nem fogják felborítani az erdő rendjét. Egy a tiéd lehet. Válassz, Pálmácska, a másik kettőnek majd én keresek gazdát. Anyukád meg majd megtanít, hogyan gondozd a kutyádat. És ne felejts el nevet adni neki.
   –Köszönöm, tündérnagyanyó! Köszönöm, Küküllő mester! –mondta a kócos kis tündér anyukája.
   –Köszönöööőm! –kiabálta Muharai Pálma is.
   Így lett az erdei tündérek kiskutyája Buksi, a szénfekete kis uszkár.

Folyt. köv.

2020. április 8., szerda

A kócos kis tündér 1.


HOL VOLT…


   Hol volt, hol nem volt, a valahonon innen, de a túlon túl, volt egyszer egy kócos hajú tündér. S ha már egyszer tündérnek született, a neve is tündéri volt: úgy hívták, hogy Muharai Pálma. Miként születik egy tündér? Majd ezt is elmondom, de az egy másik mese. Most épp csak az kérdés, a neve miért éppen Muharai? S miért éppen Pálma? Azt hiszem, ezt talán még a jó öreg erdei Küküllő se tudja, pedig, azt mondják, nincs a világnak olyan titka (már a Muharait meg a Pálmát leszámítva), amit ő ne tudna. Legalább is úgy látszott, mert ha erről kérdezték, előbb hápogott, hogy „hát-hát”, aztán krákogott, majd elpirult, mint aki éppen. Hát így. Úgyhogy, ha találkoztok vele, semmiképpen meg ne kérdezzétek tőle ezt a tündérnév-dolgot, mert szegény Küküllő mester úgy eltűnne nagy zavarában, mint a jó mezei tárkony a borjúpaprikásban, hogy épp csak az emléke marad meg.
De hogy egyik szavam a másikba ne öltsem, nemigen törődött senki ezzel a névadással, tekintve, hogy volt baj épp elég más ezzel a kócos hajú kis tündérrel. Na nem épp a szívével (az csupa aranyból volt),nem is a lelkével (az meg olyan tiszta volt, mint a színezüst), csak hát… na igen, egyedül az a fránya „ csak hát” lehetett a bűnös.
Muharai Pálma ugyanis rossz társaságba keveredett, ahogy a tündérek közt mondják, s ha ezt mondják, mindig arra gondolnak, hogy egy tündérnek semmi keresnivalója sincsen az emberek világában. 
   – Jól is néznénk ki – szokta mondani Tündérnagyanyó – ha minden üptre emberekkel kezdenénk.
   De hát ez a mi kócos tündérleányunk bizony gyakran elvegyült az emberek között. Hiába óvták, mondván, rossz vége lesz ennek, hiába féltették, hogy csak bajod ne essék, Muharai Pálma bizony nem hallgatott se óvásra, se féltésre, csak ment a maga feje (meg az emberek) után. 
Pedig óvásra is, féltésre is épp elég ok volt az utóbbi időben. Tavasszal is kevés eső esett, de nyáron se sütött a nap eleget. Az őszről és a télről meg már szólni sem érdemes.

Folyt. köv.

2020. március 19., csütörtök

Szülők és nevelők részre


MURPHY PEDAGÓGIAI TÖRNÉNYKÖNYVÉBŐL
SZÜLŐK ÉS NEVELŐK RÉSZÉRE

A modern pedagógia alaptörvénye: Engedd meg mindazt, amit úgysem tudnál megtiltani.
Kertész megjegyzése: De vigyázz, mert az, hogy sok mindent megengedsz, nem garancia arra,               hogy bármit is képes leszel megtiltani.
Koroknay kiegészítése: Ha már nem tudtad megtiltani, legalább ne jutalmazd.
Kovásznay toldaléka Kroknay kiegészítéséhez: Ha mégis jutalmazod, legalább ne légy büszke               rá.
Sallai kérdése: De akkor mi a fenére lehetek büszke?
Kertész válasza: Mégiscsak te irányítottad az eseményeket.

A fegyelmezés Sárossy-féle törvényei:
a, otthon
1. A fegyelmezett viselkedés csak a szomszéd gyerekén figyelhető meg.
2. Ha gyermeked fegyelmezetten viselkedik otthon, legjobb, ha rögtön orvost kerítesz.
3. Vagy megkérdezed, mégis, mennyi pénzre van szüksége.
4. Sikeres fegyelmező eszközök csak a nevelési tanácsadók agyában léteznek. Állítólag a valóságban egy verés egyszer bevált. (De te jobb, ha meg se próbálod.)

b. iskolában:
1. Ha fegyelmezetlen a gyermek (miért is ne lenne az?), a tanár figyelmezheti.
2. Ha a figyelmeztetés nem használ (miért is használna?) megintheti.
3. Ha a megintés nem válna be, (miért is válna be?) fenyegetőzhet is.
4. Ha a fenyegetőzés se hozna eredményt (miért is hozna?) a tanár értesítheti a szülőt.
5. Ha szülő értesítése se volna eredményes (miért volna az?), a szülő beidézhető, lehordható a sárga földig.
Sebédy tapasztalata: A tanárnak, lám, mégis jobb, ő legalább a szülőt meg tudja fegyelmezni (állítólag!) A szülő nem teheti meg, hogy gyermeke fegyelmezetlensége esetén megfegyelmezi a tanárt.
Kmetty megjegyzése: Gyakran mégis ez a vége.
Bordás vígasza: A tanár is szülő.

A fiús szülő Andrássy-féle alaptörvénye: Minél céltudatosabban neveled a fiadat, annál   bizonyosabb, hogy előbb-utóbb ronda, neveletlen kamasz lesz belőle.
Sárpataky megjegyzése: Ha egyáltalán nem törődsz vele, és úgy nő fel melletted, mint a fű, akkor is előbb-utóbb ronda, neveletlen kamasz lesz belőle.
Zeteleky kárörvendőségi szabálya: A fiad fiából is ronda, neveletlen kamasz lesz.
Prókay kiegészítése a körforgásról: Te is ronda, neveletlen kamasz voltál.

A lányos szülő Béres-féle alaptörvénye: Bármit teszel, a lányod nem imád örökké, ehelyett egyszer beállít egy vadidegennel, akit állítólag szeret.
Péterffy tapasztalata: Érdemes óvatosnak lenned, mert a vadidegenből könnyen rokon válhat.
Lang figyelmeztetése: Sose mondd, hogy „én megmondtam”, mert nem volna igaz.

A szülőség Bisztray-féle törvénye: A szülők nevelhetetlenek.
Ifjabb Bisztray megjegyzése: Kár próbálkozni, az csak ronthat a helyzeten.
Idősb Bisztray vígasza: Az ember legföljebb 80-100 évig szülő.

2020. február 19., szerda

Magyar irodalmi történetek 32.


FORTÉLYOS FÉLELEM
(József Attila és Déry Tibor)

A szombatnak vége. Éjfél elmúlt. A mozgalmi kirándulás résztvevői a már csak parázsló tüzek mellett, köpenybe, takaróba tekergőzve alszanak. Várják a másnapra ígért fontos előadót. Csak két ember beszélget még halkan.
–Tibor, te hogy lettél kommunista? – szegezi Dérynek a kérdést József Attila.
–Én? Én csak belekeveredtem – felelte Déry, miután tudomásul vette, hogy ma éjjel nemigen fog aludni. József Attila híres volt hajnalig tartó, késhegyre menő vitáiról.
–Azt lehet? Azt hittem, ehhez tanulni kell. Rám az Állam és forradalom hatott. Tizennyolc voltam, mikor a kezembe került.
–Lenin? Szép. Kezdetnek jó volt, mi? Csak a proletárdiktatúrát nem értem. Ha hatalomra kerül, már nem elnyomott, már nem proletár. Akkor hogy van ez?
–A proletár állam diktatúrája.
–De ki vezeti azt az államot?
–Az élcsapat. A párt.
–Akkor az a párt diktatúrája? Ki ellen?
–Az egész világ ellen. Marx azt mondja: az eddigi filozófusok csak magyarázni próbálták a világot. A mi feladatunk, hogy megváltoztassuk.
–Változtatni? –kérdezett vissza Déry.
–Cselekedni! Tudatában lenni a fejlődés törvényének.
–Na igen. Csak a világ nem akar változni. 19-ben sem akart.
–Ez már egy másik világ!
–Most is csak egy kicsit több kenyeret, jobb munkát, emberi lakhatást, életet szeretnének.
–Még nem elég öntudatosak – vágta ki magát Attila.
–Te tanítod őket. Értik, amit magyarázol? Kérdezd meg őket, mi a fontosabb nekik a családjuk, a gyerekeik vagy az osztály. Boldogok akarnak lenni. Ennyi. Csak egy életünk van.
–Olvastam, az egzisztencialisták is az egyénből akarnak kiindulni. Ahogy Freud is.
–Döntsd el, miben hiszel: az osztályöntudatban, vagy a tudatalattiban.
–Te nem vagy kommunista!
–Na látod, én mondtam – felelte békítően Déry.
–De hát 19-ben?
–Fiatal voltam. Dühös az öregekre. Szabadságot akartam, hogy magam is szabad lehessek. A többi jött magától. Szakítottam osztályommal.
–És 34-ben Bécsben?
–Véletlen ott voltam.
–Véletlen?
–Kerestem önmagam.
–És?
–Családomból kitagadtak, itt azóta se fogadtak be igazán. Talán mert túl marxista, túl zsidó vagyok.
–Én proletár vagyok! – emelte fel jobb kezét égre nyújtott mutatóujjal a költő.
–Te is fiatal vagy, és dühös. De vigyázz, túl művelt vagy, túl sokat gondolkozol. Téged se igen fogadnak be, láthatod.
–Mit tegyek, hogy elfogadjanak?
–Békülj meg a sorssal. Hiába akarsz elvegyülni. Kiváltál. Légy költő. Annak születtél.
–Várj csak:

     Tudod, hogy nincs bocsánat,
     hiába hát a bánat.
     Légy, ami lennél: költő.
     A fű kinő utánad.

–Ez az! Többet érsz, mint az egész Nyugat! Mit neked Babits, meg társai!
–És az eszme?
–Nem elég proletárnak lenni, annak is kell látszani. Te mindig elegáns vagy: vasalt ing, divatos nyakkendő, tiszta cipő, jó kalap. Gyanús.
–Játsszam meg magam, mint Illyés?
–Figyeli a széljárást. Sikere van itt is, a Nyugatnál is, a hatalomnál is. Ügyes.
–De ha így gondolkozol, miért vagy itt?
–Éva miatt. Szerelmes vagyok belé. De ő nem akar vállalni egy burzsuj ivadékot. Fél.
–Mitől?
–Hogy őt is lehagyják. Kikiáltják ellenségnek. Könnyen megy.
–Így lettem én… fasiszta. Hallottad? – mondta némi habozás után József Attila, majd hirtelen hangot váltott. Figyelj csak!

Retteg a szegénytől a gazdag
s a gazdagtól fél a szegény.
Fortélyos félelem igazgat
minket s nem csalóka remény.

–Fortélyos félelem. Nagyszerű! – mondta lelkesülten Déry.
–Mindenki fél valamitől. Egyik a másiktól. Pedig bízni kellene egymásban. Értem, hogy a te Évád is fél. Nyilván érzi, hogy most minden kis erőre szükség van. 
– Lehet. Aludjunk!
–Te tudsz nyugodtan aludni? Katasztrófa felé rohanunk.
–Ne állj a vonat elé. Elgázol – húzta magára Déry a kabátját, és már aludt is. József Attila is lefeküdt, de még sokáig bámult égő szemmel az éjszakai égre.